Flash bằng z3x chạy cổng usb nhé nhấn Firmware bấm volum _ + mở khóa để flash, Flash song không rút cáp ra nhé để máy khởi động nhận dirver song cài đặt ngày giờ cho điện thoại nhấn Direct Unlock
chờ 30 giây báo ok lượm lúa.
Link tải file : Download
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây .