Ae chỉ cần xóa tất cả tập tin tải về trong các đường dẫn sau :
Mac: /users//Library/iTunes/iPhone Software Updates

Windows XP: System Drive:/Documents and Settings/Application Data/Apple Computer/iTunes/iPhone Software Updates

Windows 7: System Drive:/Users/Your Username/App Data/Roaming/Apple Computer/iTunes/iPhone Software Updates


Đối với ipad và ipod thì các đường dẫn ở vị trí cuối thay đổi

../iTunes/iPod Software Updates or ../iTunes/iPad Software Updates