Mới nhận 1 cây ip5 tình trạng chạm vbat do con c357 kiểm tra thì nóng nhẹ ic nguồn ngoài ra không nóng con gì khác thử cách test âm dương cục pin nhưng vẫn not ok nhưng có nhiều cây làm cách test âm dương cục pin rất ok