Nhận khách máy lên treo logo , múc phát lên luôn

[​IMG]
Link rom + Tool : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây