Đối với máy bị ẩm hay vào nước vào camera trước bị treo thì kiểm tra 2 con R được đánh dấu trong vòng đỏ nhé