Nhận cây LG-F180 thay màn,mua màn về thử not ok,lấy máy khách nắp màn sang cũng vậy

vác đồng hồ ra đo thì có chân mất áp,gỡ bỏ câu tắt như hình ok .