Máy không bỏ sim vẫn dính chế độ máy bay, máy không có imei, thay nhà lầu done.