Máy đang chạy ver PB1 cả oc hay z3 đều pó tay

Nạp cái này chọn file vào ô BL nhé : Download

Song quay lại lấy z3 hay oc hoặc OTG  làm cái rẹt -> ok