Cây này Chíp MTK của Nokia -RM-944
Boot khoai thật nhưng khi đã conect ok thì dễ dàng làm việc
Vấn đề là ở Driver
Link: File TV + driver MTK volcano tất cả trong 1 :
Download

Hướng dẫn : Flash = Usb