Iphone 5 mất đèn màn hình câu cho sợi dây đồng đã thấy quả táo đen và màn hình trắng..