Nhận máy khách lên treo logo nokia flash ok
Link tải file : Download