Không vào recovery up full+combin vẫn treo
Tháo cáp tai nghe ok thay ic done