File cứu máy 9008 hoặc treo logo Wipe qua recovery ko hết

Link tải rom : Download
Mã : !0fC2oXJbJK-K7mKkcmtcarW_omFK7YFpX2rnzG8XkEE

Cách up : Volum + - đưa về 9008 rồi dùng QFil umt mrt ufi hay cái bất gì Flash dc Qualcom