J2 prime Mất nguồn kẹp nguồn không dao động không nhúc nhích ... đo không chạm chập...(cấp nguồn k treo ).
Ae kiểm tra đo ngay tụ chạm thì bẻ bỏ.