Iphone 5s wifi yếu. đã kiểm tra anten. gỡ bỏ con 6 chân và câu theo hình màu xanh ok.