Chia sẻ mạch rung con này cho ae gặp kèo múc cho lẹ

tìm schem con này k có, kiếm d bo xác mạch tốt đo đ áp và mạch mừng quá

máy rớt đất đứt mạch ngầm k có áp