1 là vệ sinh lại hoặc thay cụm tai nghe trên sườn
2 là câu như hình dưới .