Xin nói sơ qua.Nhận máy khách trong tình trạng chạm nguồn kẹp dòng thì sờ thấy nóng con q4,tháo con q4 ra thì hết chạm,nhưng nhìn sơ đồ thì thấy nó có liên quan đường vcc_main,lấy đồng hồng đo thấy thấy đường này chạm thật,quần 10' thì phát hiện em c418 cham==>remove ok gắn q4 vào lượm lúa