Anh em nào gặp con này tự đông lên nguồn gỡ bỏ con C như trong hình nha.