Nhận khách máy lên treo logo úp rom ok
Link tải rom : Download