Như tiêu đề nhận máy khách mất míc thay mấy cáp míc vẫn vậy cuối cùng thay e như hình done .