Nhận khách máy lên treo logo úp rom ok
Link tải rom :

 Download