Nhận khách máy treo logo úp rom ok, đây là rom gốc đã test ok . Anh em gặp tải về múc cho nhanh.
Link tải rom : Download