Nhận máy khách không tắt được chế độ máy bay, tháo máy thấy vô nước như hình, cho tí nhựa thông gia cố lại con ic đánh dấu ok liền.