Máy khách đem từ Nhật về, chạy Android 6.0.1 mở mạng + tiếng Việt trong 30 phút ok.