Như tiêu đề , nay ăn 2 em iphone 5s mất mic mọi chức năng khác bình thương , lao ngoài lao trong ok mic loai ngoài ok , mic nghe gọi mất ,

kiểm tra thấy em fr-49 mất áp gỡ bỏ câu tắt sang con c359 ok