Hiện tượng chuẩn đoán vào dò mạng thủ công , có khi dò được 1 hoặc 2 mạng,hoặc dò tý không dò được mạng nào
Lỗi này có thể do máy rơi rớt gây ra ,thiếu áp cấp cho Z7500, hoặc lệnh điều khiển cho khối Anten switch (SW)
ace tham khảo hình câu bên dưới đã test ok vài em Lumia 520 và Limua 620 mất sóng