- Recovery : Download
- Rom         : Download
- CH-Play thì dùng tool của bác Quốc Toản để cài.