Nhận 4s rớt nước dính DFU restore lỗi thiết bị ko xác định
mở sơ đồ lên tìm đường board_id mần ok => thay thế R800