Thay audio , thay nguồn ,đo trở ok , không được thử đè main xuống mất trở , múc ic nguồn chạy dây CU.