Nhận máy cảm ứng lúc đ lúc k
thay cặp cảm ứng k ok
thay ic nguồn k ok
đào a8 làm lại chân done