4s rớt nước hay đang xài bị lên táo tắt,ae khoang làm nhiều đã,gở bỏ tụ c126_rf trước xem hết không nha,đã làm done nhiều em như vậy,ae biết rồi bỏ qua nha