Nhận máy chết nguồn, k nhúc nhích
ic nguồn 8921 chung nhiều với sky 830,840, lg
dòng này nguồn chịu nhiệt kém
ae lưu ý khi làm