Đã múc ok nhiều máy , chia sẻ anh em gặp múc cho nhanh.