Máy rớt đất mất đèn

1- Thay L

2- Đóng lai hoặc thay ic

Chia sẻ ae biết chỗ khỏi mắc công tháo siu.